Služby pri správe a údržbe bytov

Ako vlastníci alebo nájomcovia bytov viete, že spravovať byt môže byť časovo náročné a niekedy aj stresujúce.

V Meopta, správa a údržba bytov sa snažíme zabezpečiť, aby Vaše bývanie bolo pohodlné a bezproblémové, aby ste sa nemuseli trápiť so všetkými administratívnymi a technickými záležitosťami, ktoré s tým súvisia.

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti správy bytov, ktoré zahŕňajú finančnú a právnu správu, údržbu a opravy, ako aj riadenie komunikácie s nájomcami.

Potrebujete správcu bytov?

– otvorenie a vedenie bankového účtu pre každý bytový dom samostatne


– evidencia tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, zasielame štvrťročne elektronicky na e-mail, resp. do poštovej schránky zástupcom vlastníkov


– evidencia a sledovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží ako napr. : ústredné kúrenie, teplá úžitková voda, vodné a stočné, odvoz a likvidácia odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, prevádzka výťahov, upratovanie spoločných priestorov, zimná údržba chodníkov, starostlivosť o zeleň na spravovanom pozemku, deratizácia a dezinsekcia, iné podľa konkrétneho prípadu


– vyhotovenie mesačných zálohových predpisov jednotlivým vlastníkom


– sledovanie platieb, upomienky, pokusy o zmier


– ročné vyúčtovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží


– ročné vyúčtovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv


– poistenie nehnuteľnosti

– údržba a opravy spoločných častí, spoločných zariadení bytového domu podľa potreby alebo na základe požiadaviek vlastníkov a v súlade s osobitnými predpismi ( napr. o vyhradených technických zariadeniach, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane )

– pravidelné obhliadky bytového domu

– cenová, technická a vecná kontrola prác na bytovom dome a ich fakturácia

– technická evidencia bytového domu a zaznamenávanie všetkých zmien

– povinné odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, výťahov a ďalších zariadení vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov

– odpočty a overovanie meradiel spotreby tepelnej energie, teplej úžitkovej vody a studenej vody

– zorganizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách alebo pri bežných opravách a údržbe podľa požiadaviek zástupcov vlastníkov

– bežné opravy a údržba v stanovenom finančnom limite sú zabezpečené zmluvnými firmami alebo firmami na odporučenie vlastníkov
– zmluvné zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží

– súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie

– ďalšie právne úkony súvisiace s výkonom správy po dohode s vlastníkmi

– zabezpečenie procesu obnovy bytového domu počnúc investičným zámerom, zorganizovaním výberového konania na projektanta, zhotoviteľa obnovy, autorizovaného stavebného dozoru podľa požiadaviek vlastníkov


– zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s obnovou bytového domu ( najmä vybavenie stavebného povolenia, záberu verejného priestranstva)


– vypracovanie evidenčného listu obnovy bytového domu s podrobnou evidenciou jednotlivých úkonov vrátane sledovania plnenia termínov


– spracovanie finančnej analýzy obnovy bytového domu, návrh spôsobu financovania


– zabezpečenie financovania prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, resp. vybavenie splátkového úveru v komerčnej banke alebo – stavebnej sporiteľni


– podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a s tým súvisiace úkony


– organizovanie a riadenie preberacieho konania resp. kolaudačného konania


– celkové vyhodnotenie obnovy bytového domu z hľadiska rozsahu realizovaných prác, konečných finančných nákladov a úspory energií

PREJSŤ DO INTRABOOKU

 

  • Informačno – komunikačné centrum:

Po prihlásení do svojho účtu sa Vám sprístupní informačno-komunikačné centrum vlastníkov bytov vo vašom dome, kde môžete komunikovať medzi vlastníkmi navzájom, ako aj so správcom a domovníkom Vášho domu.

 

  • Helpdesk – nahlasovanie požiadaviek

Tu môžete podať žiadosť alebo reklamáciu, nahlásiť problém alebo poruchu a pod. Požiadavka je automaticky odoslaná na e-maily poverených pracovníkov správcu a následne pridelená kompetentnému riešiteľovi.

 

Intrabook – návod

Byty v našej správe

Stránkové hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00-17:00
Streda 8:00 - 12:00, 13:00-15:00

Adresa

Hagarova 9/B, P.O.BOX 38

830 04 Bratislava 34

Kontakty

Infolinka

Technik - Ivan Cimprich

+421 948 152 572
ivan.cimprich@meosprava.sk

Copyright © 2024 Meopta- Všetky práva vyhradené