Meopta - cenník za správu

Tvorba poplatku za správu

Poplatok za správu je účtovaný mesačne za každý priestor. Úhrady sú zrealizované vždy do 15. dňa v mesiaci z účtu bytového domu. Poplatok je zahrnutý v mesačnom zálohovom predpise, ktorý vlastníci uhrádzajú na účet bytového domu.

Každý priestor, ktorý je uvedený na Liste vlastníctva bytového domu ako samostatný, je nutné aj samostatne evidovať, nakoľko každý takýto priestor môže byť predmetom ďalšieho predaja.

Poplatok za správu je účtovaný za každý evidovaný priestor a jeho výška sa odvíja od počtu služieb a zložitosti evidencie daného priestoru. Veľkosť podlahovej plochy nemá na výšku poplatku za správu žiaden vplyv, keďže rozloha priestoru neovplyvňuje rozsah využívaných služieb.

Ponúkame aj možnosť využiť naše služby pri príprave výpovede a zmeny správcu aj v prípade, že sa bytový dom nerozhodol uzavrieť ZoVS s našou spoločnosťou. V takomto prípade sa so zástupcami vlastníkov ( zvolenou komisiou ) dohodne poplatok za kompletné vypracovanie materiálov a usmernení, aby celý proces prebehol v súlade s platnou legislatívou. ( žiadosti, doklady, písomné hlasovania, a pod. ). Poplatok sa odvíja od rozsahu podkladov a počtu bytov.

Služby, ktoré poskytujeme v rámci mesačného poplatku za správu

Mesačný poplatok za správu
Popis práce
Uzatvorenie dodávateľských zmlúv
Evidencia nahlasovaných požiadaviek, žiadostí a závad zo strany vlastníkov
Evidencia mesačných platieb preddavkov za služby
Evidencia platieb do FPÚaO, kontrola a vypracovanie prehľadu tvorby a čerpania finančných prostriedkov FPÚaO 1 x štvrťročne
Evidencia neplatičov
Zmeny v zálohovom predpise ( napr. zmena kontaktných údajov, zmena počtu osôb a pod. )
Spracovanie vyúčtovania služieb spojených so správou za predchádzajúci rok k 31.5. roka nasledujúceho
Spracovanie a doručenie správy plánu prác na nasledujúce obdobie k 30.11. aktuálneho roka
Spracovanie, evidencia a úhrady faktúr za bytový dom
Evidencia prenájmu spoločných priestorov
Rozúčtovanie nákladov za prenájom spoločných priestorov
Príprava podkladov pre daňové priznanie z výnosov prenájmu spoločných priestorov
Evidencia súdnych sporov bytového domu
Obhliadka bytového domu technikom najmenej 1 x mesačne
Evidencia podružných meračov pre SV a TÚV
Evidencia a obnovovanie energetických certifikátov
Prístup vlastníka k informačnému systému INTRABOOK
Schôdza vlastníkov 1 x ročne
Zabezpečenie odborných skúšok a prehliadok na náklady bytového domu a ich evidencia :
* kontrola rozvodov ÚK pred vykurovacou sezónou
* odborná kontrola a skúška požiarnych hydrantov, kontrola spoločných priestorov
* kontrola rozvodov, plynových spotrebičov
* kontrola elektrických rozvodov spoločných častí
* kontrola bleskozvodov
* merače podružné pre SV
* merače podružné pre TÚV
* kontrola výťahov
* jarná a jesenná deratizácia
* kontrola komínov
* kontrola kamerového systému
* kontrola EPS systému
* kontrola detského ihriska
* kontrola vzduchotechniky

Služby, ktoré poskytujeme mimo poplatku za správu

Popis službyCena bez DPHCena s DPH
Spracovanie podkladov pre poisťovňu v prípade ohlásenia udalostiks40.00 €48.00 €
Spracovanie podkladov pre podanie na políciu + výpoveď na políciiks40.00 €48.00 €
Administrácia úverov v komerčných bankách, ŠFRB SR a dotácie / mesačneks8.33 €10.00 €
Vypracovanie zmluvy o nájme spoločných priestorov / NP – pre podnikateľovks25.00 €30.00 €
Vypracovanie zmluvy o nájme spoločných priestorov / NP – pre nepodnikateľovks8.33 €10.00 €
Administratívne práce ( vypracovanie výstupov mimo bežného reportu a spracovanie údajov a podkladov nad rámec ZoVS )hod.8.33 €10.00 €
Spracovanie Domového poriadku pre schválenieks50.00 €60.00 €
Účasť správcu na schôdzi vlastníkov nad rámec zákona (účtované po dohode )hod.25.00 €30.00 €
Účasť na stretnutiach s vlastníkmi, ZV alebo kontrolných dňoch po 17.00 hod.hod.16.67 €20.00 €
Spracovanie písomného hlasovania ( vyhlásenie, informáčný materiál, hlasovacie listiny, vyhlásenie výsledku ), vrátane elektronického hlasovaniabyt/NP2.00 €2.40 €
Spracovanie, sledovanie a vyhodnotenie ankety elektronickou komunikácioubyt/NP1.00 €1.20 €
Zabezpečenie stanoviska príslušných orgánov pre stavebné/kolaudačné rozhodnutie vrátane dopravnéhoks20.00 €24.00 €
Zabezpečenie stavebného povolenia alebo ohlásenie stavbyks100.00 €120.00 €
Zabezpečenie kolaudačného rozhodnutiaks66.67 €80.00 €
Zabezpečenie záložnej zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve a pod.ks66.67 €80.00 €
Zabezpečenie úveru v komerčnej bankeks300.00 €360.00 €
Zabezpečenie súčinnosti pri podávaní žiadosti o štát. dotáciu a úver zo ŠFRBks250.00 €300.00 €
Podanie kompletnej žiadosti o štátnu dotáciu, úver zo ŠFRB SR0,5% z ceny diela
Zabezpečenie potvrdení pre podanie k dotáciám, úverom a pod., overovanie listín pre právne účely, podávanie žiadostíks15.00 €18.00 €
Zabezpečenie originálu listu vlastníctva alebo katastránej mapyks8.00 €9.60 €
Príprava podkladov pre súdne konanie a dobrovoľnú dražbuhod.20.00 €24.00 €
Účasť konateľa na súdnom pojednávaníhod.20.00 €24.00 €
dopravné náklady + parkovnékm0.63 €0.75 €
výjazd technika nad rámec bežnej obhliadky BDhod.12.00 €14.40 €
prenájom miestnosti v sídle správcovskej spoločnostihod.8.33 €10.00 €
Popis službyCena bez DPHCena s DPH
vystavenie potvrdenia o : záväzkoch na byt, veku domu, OLO a iné prevzaté osobne / mailomks4.17 €5.00 €
vystavenie potvrdenia o : záväzkoch na byt, veku domu, OLO a iné zaslané poštouks5.50 €6.60 €
vystavenie súhlasu správcu so zvýšením rezervovaniej kapacity bytového ističa prevzaté osobne / mailomks4.17 €5.00 €
vystavenie súhlasu správcu so zvýšením rezervovaniej kapacity bytového ističa zaslané poštouks5.50 €6.60 €
vypracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome na požiadanie vlastníka ( klimatizácia, stavebné povolenie pre rekonštrukciu bytu, rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu ) cena zahŕňa : Oznámenie o konaní hlasovania, Hlasovacia listina, Výsledok hlasovaniaks16.67 €20.00 €
zabezpečenie elektronického hlasovania v dome na požiadanie vlastníka ( klimatizácia, stavebné povolenie pre rekonštrukciu bytu, rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu ) cena zahŕňa : Oznámenie o konaní hlasovania, Preberanie čestných prehlásení, Zasielanie hlasovacích listín, Priebežné sledovanie hlasovania,Výsledok hlasovaniabyt1.00 €1.20 €
vystavenie upomienky – nedoplatok na zálohových platbách nad 20 € vrátane poštovného podľa platného cenníka Slovenskej poštyks5.50 €6.60 €
vystavenie upozornenia – nedoplatok na zálohových platbách do 20 € vrátane poštovného podľa platného cenníka Slovenskej poštyks1.67 €2.00 €
vystavenie upozornenia – nedoplatok na zálohových platbách do 20 € zaslanie emailomks1.08 €1.30 €
vypracovanie a evidencia splátkového kalendára – účtované 1 x za 3 mes.1x štvrťročne4.17 €5.00 €
spracovanie platieb SIPO a VAKUP ( nezahŕňa poplatky pošty za službu )byt/mesiac1.50 €1.80 €
administratívne práce spojené s nahlásením nového vlastníkaks13.33 €16.00 €
vypracovanie opravného vyúčtovania z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých vlastníkmibyt15.00 €18.00 €
spracovanie údajov – vodomery, PRVN, merače tepla ( nad rámec bežnej evidencie )ks2.00 €2.40 €
SMS upozorneniaks0.50 €0.60 €
vyhotovenie jednej kópie jednostrannovej A4ks0.13 €0.16 €
vyhotovenie jednej kópie dvojstrannovej A4ks0.17 €0.20 €

Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky?

Stránkové hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00-17:00
Streda 8:00 - 12:00, 13:00-15:00

Adresa

Hagarova 9/B, P.O.BOX 38

830 04 Bratislava 34

Kontakty

Infolinka

Technik - Ivan Cimprich

+421 948 152 572
ivan.cimprich@meosprava.sk

Copyright © 2024 Meopta- Všetky práva vyhradené