Užitočné informácie

Zmenu vlastníka je možné nahlásiť :

– OSOBNE ( je potrebné, aby sa dostavili na prepis obidve strany )
– e-mailom ( musia byť zaslané doklady potrebné od obidvoch strán )

 

Doklady k prepisu musia byť kompletné, čitateľné a podpísané oboma stranami.
Zmenu vlastníka je potrebné nahlásiť aj v prípade, že sa jedná o prepis v rámci rodinných príslušníkov.

 

Doklady potrebné k prepisu:

– formulár na zmenu vlastníka ( môžete vytlačiť tu : Zmena vlastníka – formulár )
– protokol o odovzdaní bytu/priestoru ( stavy vodomerov, stavy meračov tepla … )
– návrh na vklad do katastra ( opečiatkovaný ), prípadne list vlastníctva
– kúpnopredajná ( darovacia ) zmluva, dedičské konanie ….
– nová korešpondenčná adresa predávajúceho ( pre zaslanie vyúčtovania ), uvádza sa do vyššie uvedeného formulára

 

Nový vlastník má byť zaevidovaný od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po vklade do katastra, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. ( príklad : vklad 12.4.2014 – vlastník je zaevidovaný od 1.5.2014 ). Zmenu je možné vykonať vždy iba od prvého dňa v mesiaci.

Kolaudačné rozhodnutie je spoplatňovanou službou na základe platného cenníka služieb.

V záujme zrýchleného konania je možné si toto potvrdenie objednať e-mailom alebo telefonicky počas stránkových hodín. Po objednávke a dohode s pracovníkom správy, si žiadateľ vyzdvihne potvrdenie na mieste, respektíve je možné ho zaslať poštou.

Toto potvrdenie vyžaduje Katastrálny úrad v prípade predaja bytu, alebo ak je vlastník žiadateľom o úver a pod.
Potvrdenie o úhradách je spoplatňovanou službou na základe platného cenníka služieb.

Vzhľadom na skutočnosť, že pracovníci musia pred vydaním potvrdenia skontrolovať platobnú disciplínu žiadateľa, je v záujme zrýchleného konania možné si toto potvrdenie objednať e-mailom alebo telefonicky počas stánkových hodín.

Po objednávke a dohode s pracovníkom správy, si žiadateľ vyzdvihne potvrdenie na mieste, respektíve je možné ho zaslať poštou.
Vážení vlastníci, v súvislosti s novelou 205/2014 zákona č.182/1993 Z.z., si vás dovoľujeme upozorniť, že vo vyúčtovaní služieb ani v zálohových predpisoch už nebude možné akceptovať 0 osôb.

Pokiaľ ste k vyúčtovaniu nahlasovali počet osôb a v niektorých mesiacoch ste uviedli 0 os., bude vám v zmysle uvedeného zákona táto hodnota zmenená na min. počet, teda 1os.


7. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.“

Potrebujete správcu bytov?

Stránkové hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00-17:00
Streda 8:00 - 12:00, 13:00-15:00

Adresa

Hagarova 9/B, P.O.BOX 38

830 04 Bratislava 34

Kontakty

Infolinka

Technik - Ivan Cimprich

+421 948 152 572
ivan.cimprich@meosprava.sk

Copyright © 2024 Meopta- Všetky práva vyhradené