PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

 

ZÁKONY


Vážení vlastníci, v súvislosti s novelou 205/2014 zákona č.182/1993 Z.z., si vás dovoľujeme upozorniť, že vo vyúčtovaní služieb ani v zálohových predpisoch už nebude možné akceptovať 0 osôb.

Pokiaľ ste k vyúčtovaniu nahlasovali počet osôb a v niektorých mesiacoch ste uviedli 0 os., bude vám v zmysle uvedeného zákona táto hodnota zmenená na min. počet, teda 1os.


7. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.“