PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider


TECHNICKÉ SLUŽBY

 

- údržba a opravy spoločných častí, spoločných zariadení bytového domu podľa potreby alebo na základe požiadaviek vlastníkov a v súlade s osobitnými predpismi ( napr. o vyhradených technických zariadeniach, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o požiarnej ochrane )
                       
- pravidelné obhliadky bytového domu


- cenová, technická a vecná kontrola prác na bytovom dome a ich fakturácia


- technická evidencia bytového domu a zaznamenávanie všetkých zmien


- povinné odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, výťahov a ďalších zariadení vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov


- odpočty a overovanie meradiel spotreby tepelnej energie, teplej úžitkovej vody a studenej vody


- zorganizovanie výberových konaní pri investičných akciách, plánovaných opravách alebo pri bežných opravách a údržbe podľa požiadaviek zástupcov vlastníkov


- bežné opravy a údržba v stanovenom finančnom limite sú zabezpečené zmluvnými firmami alebo firmami na odporučenie vlastníkov