PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider


EKONOMICKÉ SLUŽBY


- otvorenie a vedenie bankového účtu pre každý bytový dom samostatne

- evidencia tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv zasielame štvrťročne elektronicky na e-mail, resp. do poštovej schránky zástupcom vlastníkov

- evidencia a sledovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží ako napr. : ústredné kúrenie, teplá úžitková voda, vodné a stočné, odvoz a likvidácia odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, prevádzka výťahov, upratovanie spoločných priestorov, zimná údržba chodníkov, starostlivosť o zeleň na spravovanom pozemku, deratizácia a dezinsekcia, iné podľa konkrétneho prípadu

- vyhotovenie mesačných zálohových predpisov jednotlivým vlastníkom

- sledovanie platieb, upomienky, pokusy o zmier

- ročné vyúčtovanie nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží

- ročné vyúčtovanie tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

- poistenie nehnuteľnosti