PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider


OBNOVA BYTOVÉHO DOMU

 

- zabezpečenie procesu obnovy bytového domu počnúc investičným zámerom, zorganizovaním výberového konania na projektanta, zhotoviteľa obnovy, autorizovaného stavebného dozoru podľa požiadaviek vlastníkov

- zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s obnovou bytového domu ( najmä vybavenie stavebného povolenia, záberu verejného priestranstva, )

- vypracovanie evidenčného listu obnovy bytového domu s podrobnou evidenciou jednotlivých úkonov rátane sledovania plnenia termínov

- spracovanie finančnej analýzy obnovy bytového domu, návrh spôsobu financovania

- zabezpečenie financovania prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, resp. vybavenie splátkového úveru v komerčnej banke alebo - stavebnej sporitelni

- podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch a s tým súvisiace úkony

- organizovanie a riadenie preberacieho konania resp. kolaudačného konania

- celkové vyhodnotenie obnovy bytového domu z hľadiska rozsahu realizovaných prác, konečných finančných nákladov a úspory energií