PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

O FIRME

 
Meopta, správa a údržba bytov je samostatným právnym subjektom od 29. júla 1998, pričom však mnohoročné skúsenosti so spravovaním bytov majú pracovníci z predchádzajúceho pôsobenia v štátnom podniku.

Predmetom činnosti je sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu. Na základe dlhoročnej skúsenosti rozširujeme svoj trh, získavame nové bytové domy do správy. Máme skúsenosti aj so spravovaním ubytovní a Spoločenstiev bytov.

Správcovská spoločnosť momentálne spravuje viac než 2000 jednotiek (byty, nebytové priestory, garáže, obchodné jednotky). Zabezpečovanie opráv spoločných častí, zariadení a špecializované, zákonom stanovené revízie a opravy realizujeme externe - dodávateľsky, výberovým konaním. Energie a ďalšie služby zabezpečujeme uzatváraním dodávateľských zmlúv. Správcovská spoločnosť vykonáva správu a údržbu spoločných častí a zariadení zverených bytových domov v súlade s platnými zákonnými normami a vyúčtovanie služieb so zreteľom na usmernenia Ministerstva financií a finančných odborov Okresných úradov, pričom analytický stav financií na fonde opráv každého domu sa uzatvára k 31.12. roka a vyúčtovanie služieb každého domu sa vypracúva k 31.5. roka.

Ostatné plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších noviel a predpisov.

Zabezpečujeme, služby právnej kancelárie v súvislosti s vymáhaním nedoplatkov a ďalšie služby a výkony podľa vzájomnej dohody vlastníkov bytov a nebytových priestorov so správcovskou spoločnosťou.